🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

De beste zorg, vertrouwd en dichtbij.


Visie

De Zuiderhoed biedt professionele huisartsenzorg in de volle breedte van het vak. We werken volgens de richtlijnen van onze beroepsgroep en hebben continue aandacht voor innovaties die onze zorg verder kunnen verbeteren. We hechten belang aan preventie en verbeteren van leefstijl.

Wij zetten ons in om zorg te leveren in een voor de patiënt persoonlijke en vertrouwde omgeving met betrokken zorgverleners waarbij de opbouw van een vertrouwensrelatie bijdraagt aan een goede behandelrelatie en efficiënte zorg.

Een optimale samenwerking binnen ons team en tevreden medewerkers vinden we erg belangrijk. Door het aanbieden van nascholing en taakdelegatie die aansluit bij eenieders wensen hopen we dat iedereen in zijn werk voldoende uitdaging en voldoening ervaart. Collegialiteit, korte lijnen tussen artsen, POH en assistentes en elkaar laagdrempelig feedback geven, vinden we belangrijk.

We willen laagdrempelig bereikbaar zijn voor onze patiënten. Om dit te bereiken, stimuleren we patiënten om gebruik te maken van ons online patientenportaal voor het maken van afspraken, sturen van berichten of aanvragen van herhaalrecepten. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt leidend blijven in onze behandelingen en adviezen.

Een goede samenwerking met andere zorgverleners binnen de wijk vinden we belangrijk. Het belang van de patiënt staat hierbij in alles voorop. Door middel van een open communicatie, streven we samen naar continue verbetering van de kwaliteit van zorg.


Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartspraktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

- Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

- Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

- Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per mail kenbaar maken aan onze praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan dat na tonen van uw ID en schriftelijke machtiging.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens

De praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw medisch dossier wordt dan per beveiligde digitale transfer overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Kwaliteitskeurmerk
Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiënten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.